Weinig bevredigende antwoorden op vragen SP

5 januari 2009 - De SP heeft van de gemeente antwoorden gekregen op vragen over de beoogde A2-aansluiting in Grasrijk. De projectgroep vindt de antwoorden allerminst bevredigend en heeft de SP op de hoogte gebracht van onderstaand commentaar.

De projectgroep leidt uit de antwoorden van de gemeente het volgende af:

1) Kan de wethouder uitleggen hoe hij zich ingezet heeft voor de optimale inpassing van geluid en ruimte in de uitwerking?

De wethouder heeft zich vooralsnog niet met overtuiging ingezet voor de toegezegde optimale inpassing van geluid en ruimte in Grasrijk. Dit beeld wordt bevestigd door het feit dat het college vooralsnog niet terugkomt op haar besluit om bij het nieuwe Spilcentrum een forse verhoging van de geluidsbelasting toe te staan van 48 naar 56 dB. Die geluidsbelasting zou drastisch kunnen worden gereduceerd middels maatregelen aan de weg (beperking verkeersintensiteit en geluidsarm asfalt) en maatregelen in de overdracht (geluidsschermen cq. geluidswallen). Als het college het zo goed voor heeft met de bewoners van Grasrijk, waarom moeten die bewoners dan hun heil zoeken bij de Raad van State? Overigens ook opmerkelijk om te constateren dat het college bij de Meerenakkerweg/Beemdstraat wat betreft geluid verder wil gaan dan de wettelijke eisen en daarbij als voorbeeld geluidsarm asfalt noemt. Bij het besluit ten aanzien van het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk werd nog beweerd dat geluidsarm asfalt op stedelijke wegen ondoeltreffend is en mede daarom is tot een hogere geluidsbelasting besloten.

Uit de antwoorden kunnen we afleiden dat de toekomstige inzet van de wethouder ten aanzien van de geluidsbelasting zich enkel beperkt tot het eventueel indienen van een inspraakreactie als de MER/OTB studie rond is. Deze afwachtende houding getuigt niet bepaald van daadkracht. De behandelend ambtenaar, dhr. Kaal, wekt hierbij ten onrechte de indruk dat de optimale inpassing van geluid en ruimte een zaak van Rijkswaterstaat is. De bemoeienis van Rijkswaterstaat reikt niet verder dan de zone direct rond de A2. Het grootste gedeelte van de beoogde verbindingsweg naar de A2 (inclusief het beoogde trace langs het nieuwe Spilcentrum) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven. Om de woorden van de wethouder nog maar eens te herhalen: "Per slot van rekening betreft het een regionale weg en geen rijksweg". Destijds reden genoeg voor GroenLinks en D66 om zich uiteindelijk te laten verleiden tot een keuze voor de Ontvlechtingsvariant.

2) Is er al een herberekening uitgevoerd m.b.t. het onderliggende wegennet en zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

De herberekening heeft vooralsnog niet plaatsgevonden en maakt mogelijk (!) deel uit van het toekomstige onderzoek (maar mogelijk ook niet).

3) Heeft de wethouder al intensief laten kijken naar de hele verkeerssituatie in Meerhoven? En zal de Raad daarover inderdaad geļnformeerd worden in maart 2009?

De intensieve studie moet nog starten. Het antwoord ten aanzien van tijdige informatieverstrekking aan de Raad wordt vermeden. Ongetwijfeld zal de Raad in maart 2009 worden geinformeerd over de verkeersstudie, maar niet over de eindresulaten.

In dit verband is mij vanuit kringen van bewoners gemeld, dat de vertegenwoordigers, die door de bewonersverenigingen aangedragen zijn voor de werkgroep die deze intensieve blik werpt, nog niets gehoord hebben. De eerste vergadering moet nog volgen.

Nog steeds actueel.

4) Hoe is de procesgang van de definitieve MER-rapportage over dit onderwerp?

De behandelend ambtenaar, dhr. Kaal, schetst op een aantal punten een onjuist beeld van de procesgang:

  1. Op 1 juli is door de commissie MMVP een advies gegeven; het betreft hier geen raadsbesluit.

  2. Het hanteren van de Ontvlechtingsvariant als randconditie van de verkeersstudie is vooralsnog niet aan de orde. De eerste vergadering met de bewonersvertegenwoordiging moet immers nog plaatsvinden en de definitieve resultaten van het MER/OTB zijn nog niet beschikbaar.

  3. De MER/OTB doet wel een uitspraak over de plek waar en de wijze waarop er aangetakt wordt op het onderliggende wegennet. Als de Ontvlechtingsvariant doorgang vindt, zal het onderliggende wegennet moeten aanhaken ter hoogte van de Nieuwe Sliffertsestraat nabij de McDonalds. De enige realistische oplossing vanuit verkeerskundig oogpunt is dan een rechtstreekse verbindingsweg tussen het kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef en de A2 met alle gevolgen van dien.

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'