Achtergrond

Het plan om al het verkeer van A2 aansluiting 31 rechtstreeks door de autoluwe wijk Grasrijk te leiden, stuit op felle protesten van de bewoners. Het is hen een raadsel waarom een pas gerealiseerde woonwijk moet worden belast met zo’n dramatische maatregel. Zeker omdat er een uitstekend alternatief bestaat.

Wat er aan vooraf ging
Het kan niemand zijn ontgaan. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de verbreding van de A2/A67 Randweg Eindhoven volgens het zogenoemde Tracébesluit 2003. Dit Tracébesluit voorziet in het oplossen van de doorstromingsproblemen op de Randweg Eindhoven door middel van het scheiden van regionaal en doorgaand verkeer. Kort voor het nemen van het Tracébesluit werden echter nieuwe problemen verwacht in de afwikkeling van het verkeer op de Noord-Brabantlaan. Om dit probleem op te lossen, is in het Tracébesluit het afsluiten van de Hurksestraat opgenomen. Dit leidt echter tot problemen bij de ontsluiting van bedrijventerrein De Hurk.

Om een goede ontsluiting van bedrijventerrein De Hurk te waarborgen, hebben de gemeenten Eindhoven en Veldhoven een studie uitgevoerd naar een oplossing van deze problemen (studierapport 'Méér met de A2’, april 2004). In deze studie worden onder meer de volgende twee varianten op het bestaande Tracébesluit 2003 besproken:

 • Variant Ontvlechting: de huidige A2 aansluiting 31 wordt losgekoppeld van de Noord-Brabantlaan. Het verkeer wordt omgeleid via een nieuwe verbindingsweg door de woonwijk Grasrijk. Tevens wordt een nieuwe aansluiting op de Meerenakkerweg gerealiseerd (net ten zuiden van de wijk Grasrijk).

 • Variant Duo: de huidige aansluiting op de Noord-Brabantlaan blijft gehandhaafd conform het Tracébesluit 2003. Er komt wel een nieuwe aansluiting bij de Meerenakkerweg.

In beide varianten kan de Hurksestraat aangesloten blijven op de Noord-Brabantlaan.

Ondanks de ingrijpende gevolgen voor de woonwijk Grasrijk zijn de gemeenten Eindhoven en Veldhoven voorstander van variant Ontvlechting. Naar aanleiding van de resultaten van het studierapport 'Méér met de A2’ hebben zij de Minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) verzocht om variant Ontvlechting nader uit te werken en zo mogelijk direct mee te nemen in de geplande verbreding van de A2/A67 Randweg Eindhoven. De Minister heeft Rijkswaterstaat Noord-Brabant opdracht gegeven om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken.

Variant Ontvlechting: dramatisch voor Grasrijk!
Bewoners van de wijk Grasrijk zijn echter fel gekant tegen variant Ontvlechting. Door de wijk rechtstreeks aan te sluiten op de A2 worden de ontsluitingsproblemen van bedrijventerrein De Hurk afgewenteld op een pas gerealiseerde woonwijk waarin bewoners een autoluw en prettig woonklimaat is beloofd. Hierin past geen rechtstreekse verbindingsweg naar de A2 met zeer negatieve gevolgen ten aanzien van geluid, fijnstof en verkeersveiligheid. Door het verleggen van verkeersstromen wordt de oorspronkelijke autoluwe opzet van de wijk ernstig aangetast. Vreemd genoeg delen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven deze mening. In het studierapport 'Méér met de A2’ geven zij aan dat de voorgenomen wijzigingen in de verkeerscirculatie zó ingrijpend zijn dat de gevolgen nog voor de bouw van het betreffende deel van Grasrijk duidelijk moeten worden gemaakt zodat potentiële kopers weten waar ze aan toe zijn:

“Ná voltooiing van de bouw van dit deel van Grasrijk is een zo ingrijpende wijziging van de circulatie veel moeilijker en wellicht zelfs niet uit te leggen” (pagina 71-72, studierapport ‘Méér met de A2’)

Desondanks zetten de gemeenten Eindhoven en Veldhoven hun plannen voort. Illustrerend is het lot van het nieuwe Spilcentrum dat in het van oorsprong autoluwe deel van de wijk is gepland. Vooruitlopend op realisatie van variant Ontvlechting heeft de gemeente Eindhoven namelijk besloten om hier een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan van meer dan zes maal (8 dB) de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied.

Variant Duo: een uitstekend alternatief!
Als bewoners pleiten wij voor Variant Duo vanwege de vele voordelen die deze variant biedt ten opzichte van variant Ontvlechting, te weten:

 • De woonwijk Grasrijk wordt in belangrijke mate ontzien waar het gaat om geluidsoverlast, luchtverontreiniging, onveiligheid en dergelijke.
 • Variant Duo doet recht aan de oorspronkelijke opzet van de wijk: autoluw, prettige woonomgeving.
 • Geen opsplitsing van de wijk door een zeer drukke verkeersader.
 • Geen overlast voor de ruim 1000 leerlingen en kinderen die dagelijks gebruik gaan maken van het geplande Spilcentrum aan de beoogde, nieuwe verbindingsweg.
 • Variant Duo komt nadrukkelijk tegemoet aan een goede verkeersafwikkeling. Toekomstige ontwikkelingen, zoals een eventuele realisatie van een oostelijke randweg om Eindhoven en de beoogde nieuwe aansluitingen op de A67 voor Veldhoven, dragen hier positief aan bij.
 • Bedrijventerrein De Hurk wordt uitstekend ontsloten: de Hurksestraat blijft open en het terrein is direct bereikbaar via twee rechtstreekse aansluitingen op de A2.
 • Variant Duo kan snel worden gerealiseerd (geen bezwaar- en/of bodemprocedures).
 • Variant Duo is financieel aantrekkelijk. Indien de werkzaamheden niet gelijktijdig met de verbreding van de A2 worden uitgevoerd, heeft dat grote financiële gevolgen die waarschijnlijk voor rekening komen van de gemeente Eindhoven. Variant Duo kan snel worden gerealiseerd, terwijl variant Ontvlechting leidt tot een tijdrovende procedure.
 • Geen planschade claims van bewoners Grasrijk.
 • Indien Variant Duo na 2020 niet robuust genoeg blijkt te zijn, bestaat altijd de mogelijkheid om naar een nieuwe oplossing te zoeken waarbij de wijk Grasrijk ditmaal wel tijdig en serieus wordt betrokken. Dit zal uiteraard leiden tot meer draagvlak bij de bewoners.

Concluderend: variant Duo doet recht aan de oorspronkelijke opzet van de wijk, komt de leefbaarheid in de wijk ten goede en voorziet in een uitstekende ontsluiting van bedrijventerrein De Hurk. Dus waarom een recent gerealiseerde woonwijk belasten met een verregaande maatregel terwijl er een uitstekend alternatief bestaat dat tegemoet komt aan de wensen van alle betrokken partijen

Formele procedure: Startnotitie
De formele besluitvormingsprocedure is op 27 september 2006 van start gegaan met het verschijnen van de zogenoemde Startnotitie. Op deze notitie kon tot en met 7 november 2006 worden gereageerd. In totaal ontving Rijkswaterstaat 127 inspraakreacties waarvan 90 uit Grasrijk. Op basis van de inspraakreacties en de adviezen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (alsmede de adviezen van onder andere de gemeenten Eindhoven en Veldhoven) zijn de Richtlijnen van het milieueffectenonderzoek vastgesteld. Deze richtlijnen geven aan waar het vervolgonderzoek aan moet voldoen. In de zogeheten Antwoorden op de Inspraak is aangegeven hoe de inspraakreacties op de startnotitie worden meegenomen in het vervolgonderzoek.

Dankzij de vele inspraakreacties uit de wijk Grasrijk en het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage is in het Milieueffectrapport (MER) naast variant Ontvlechting ook variant Duo meegenomen. In de periode heeft de projectgroep de haalbaarheid en voordelen van variant Duo middels een brandbrief en een handtekeningenactie onder de ministeriële aandacht gebracht. Vervolgens heeft de minister van VenW de formele procedure tijdelijk stopgezet en de gemeente Eindhoven en Veldhoven gevraagd om hun oorspronkelijke keuze voor de Ontvlechtingsvariant te heroverwegen. Daarop heeft de gemeente Eindhoven diverse belanghebbenden benaderd om hun zienswijzen kenbaar te maken. Op 1 juli 2008 hebben de gemeenten Eindhoven en Veldhoven aangegeven dat hun voorkeur nog steeds uitgaat naar variant Ontvlechting. Op basis van dit advies en de voorlopige resultaten van het MER is een voorlopig besluit opgesteld, het zogenoemde Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Hierin is variant Ontvlechting als uitgangspunt genomen. Zowel MER en OTB zijn medio 2009 ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers van VenW en VROM.

Milieueffectenrapport en een Ontwerp-Tracébesluit
De ministers van VenW en VROM hebben begin 2010 goedkeuring verleend aan het vervolgtraject voor de beoogde aanpassingen aan de A2/N2 Randweg Eindhoven. Voor de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg en de aanpassingen van de aansluiting Noord-Brabantlaan zijn een Milieueffectenrapport (MER) en een Ontwerp-Tracébesluit (OTB) opgesteld. De inspraaktermijn voor het OTB/MER is inmiddels afgesloten. Van 11 maart tot en met 21 april 2010 kon iedereen reageren op de plannen. Tijdens de inspraaktermijn zijn 64 inspraakreacties ontvangen. De meeste reacties komt van omwonenden. Ook heeft een aantal (wijk)organisaties gereageerd. In de meeste inspraakreacties staan geluidshinder, verkeer en/of luchtkwaliteit centraal. Nu worden alle inspraakreacties gebundeld en voorgelegd aan de minister van VenW.

Tracébesluit
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 januari 2011 het Tracébesluit (TB) vastgesteld voor het project N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan. De inspraakreacties op het OTB/MER zijn meegenomen en afgewogen bij het opstellen van het definitieve TB. De antwoorden op de inspraakreacties zijn gebuldeld in de zogenoemde Nota van Antwoord. Het TB ligt vanaf 22 februari 2011 ter inzage op verschillende locaties in de regio. Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die hun zienswijze bij het OTB N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan naar voren hebben gebracht, van 23 februari tot en met 5 april 2011 beroep instellen tegen het TB bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' gaat tegen het besluit in beroep bij de Raad van State. De Raad van State doet binnen 1 jaar uitspraak over het beroepschrift. Wanneer de Raad van State de beroepen ongegrond verklaart, is het Tracébesluit onherroepelijk. Als de Raad van State het TB echter (op onderdelen) vernietigt, moet (voor de betreffende onderdelen) in principe een nieuw (ontwerp-)tracébesluit worden opgesteld, waarop te zijner tijd kan worden gereageerd. Zowel het tracébesluit als de bekendmaking zijn te raadplagen via de site van het Centrum Publieksparticipatie.

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'