Dossier zienswijzen

Hieronder vindt u zienswijzen die verband houden met de procedure rond de N2-aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord Brabantlaan.

Zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER)

De ministers van VenW en VROM hebben begin 2010 goedkeuring verleend aan het vervolgtraject voor de beoogde aanpassingen aan de A2/N2 Randweg Eindhoven. Voor de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg en de aanpassingen van de aansluiting Noord-Brabantlaan zijn een Milieueffectenrapport (MER) en een Ontwerp Tracébesluit (OTB) opgesteld. Belanghebbenden hebben van 11 maart tot en met 21 april 2010 kunnen reageren op het MER en OTB. In deze periode zijn 64 zienswijzen ingestuurd. Hieronder alle ingebrachte zienswijzen. De antwoorden op de inspraakreacties zijn gebuldeld in de zogenoemde Nota van Antwoord.

Voorwoord en leeswijzer

Zienswijzen organisaties

Zienswijzen bewoners Eindhoven

Zienswijzen bewoners Veldhoven

Zienswijzen bewoners overige gemeenten

Zienswijzen op advies gemeente Eindhoven

Op 1 juli 2008 heeft de raadscommissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie (MMVP) van de gemeente Eindhoven haar voorkeur uitgesproken voor variant Ontvlechting. Voorafgaand aan de raadscommissievergadering heeft de gemeente Eindhoven diverse belanghebbenden benaderd om hun zienswijzen kenbaar te maken. Hieronder de ons bekende zienswijzen:

Zienswijzen op Startnotitie

De formele besluitvormingsprocedure is op 27 september 2006 van start gegaan met het verschijnen van de zogenoemde Startnotitie. Op deze notitie kon tot en met 7 november 2006 worden gereageerd. In totaal ontving Rijkswaterstaat 127 inspraakreacties waarvan 90 uit Grasrijk. Op basis van de inspraakreacties en de adviezen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (alsmede de adviezen van onder andere de gemeenten Eindhoven en Veldhoven) zijn de Richtlijnen van het milieueffectenonderzoek vastgesteld. Deze richtlijnen geven aan waar het vervolgonderzoek aan moet voldoen. In de zogeheten Antwoorden op de Inspraak is aangegeven hoe de inspraakreacties op de startnotitie worden meegenomen in het vervolgonderzoek.

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'