Nieuws 2008

21 november 2008 - SP stelt vragen over beoogde A2-aansluiting in Grasrijk
SP-raadslid Bernard Gerard heeft in het kader van een voortgangsrapportage vragen gesteld over de beoogde afslag van de A2, die dwars door de Meerhovense wijk Grasrijk komt te liggen.

8 november 2008 - Loze beloften?
Op 1 juli 2008 heeft de raadscommissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie (MMVP) van de gemeente Eindhoven haar voorkeur uitgesproken voor variant Ontvlechting. Deze variant voorziet in een rechtstreekse, vierbaans verbindingsweg naar de A2 dwars door het autoluwe deel van de woonwijk Grasrijk. Aanvankelijk was de commissie nogal verdeeld over deze kwestie, maar uiteindelijk werd een meerderheid over de streep geholpen door toezeggingen van wethouder Van Merrienboer (Mobiliteit en Milieu, gemeente Eindhoven). Zo zouden de geldende normen voor geluidshinder en luchtkwaliteit worden gerespecteerd en was er ruimte voor een eventueel alternatief tracť voor de gewraakte verbindingsweg naar de A2. "Per slot van rekening betreft het een regionale weg en geen rijksweg", aldus de wethouder.
Opmerkelijk genoeg heeft de gemeente Eindhoven onlangs besloten om bij het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk - direct gelegen aan de beoogde verbindingsweg naar de A2 - een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan van meer dan zes maal (8 dB) de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. Dat is nou niet bepaald respectvol omgaan met de geldende normen voor geluidshinder. De MR van basisschool 't Slingertouw en  bewonersverenigingen in Grasrijk hebben hiertegen beroep aangetekend bij de bestuursrechter in Den Bosch (zie berichtgeving 4 november 2008). Ook het alternatieve tracť is volgens verkeerskundigen geen reŽle optie (zie berichtgeving 9 oktober 2008).

4 november 2008 - Gemeente Eindhoven: bewoners Grasrijk geen direct belang bij forse verhoging geluidsbelasting Spilcentrum
Bewonersverenigingen in Grasrijk en de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 't Slingertouw maken ernstig bezwaar tegen het gemeentelijk besluit om bij het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan. Het betreft een overschrijding van meer dan zes maal de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. Hiermee anticipeert de gemeente op een rechtstreekse, vierbaans verbindingsweg naar de A2 dwars door het autoluwe deel van de woonwijk Grasrijk (variant Ontvlechting). Het gemeentelijk besluit tot verhoging van de geluidsbelasting staat haaks op recente onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat waaruit blijkt dat de geluidsoverlast nabij het nieuwe Spilcentrum drastisch kan worden gereduceerd. Dat kan onder andere door de verbindingsweg niet rechtstreeks aan te sluiten op de A2 (variant Duo) en door het toepassen van diverse geluidsbeperkende maatregelen zoals geluidsarm asfalt en geluidsschermen. Bovendien heeft wethouder Van Merrienboer (Mobiliteit en Milieu) onlangs toegezegd om een alternatief tracť voor de verbindingsweg naar de A2 te laten onderzoeken en de weg wat betreft geluid zo optimaal mogelijk in te passen. Daarom moet het gemeentelijk besluit worden vernietigd, aldus bewonersverenigingen en de MR. Dit hebben zij begin augustus in een beroepschrift kenbaar gemaakt aan de bestuursrechter van de rechtbank in Den Bosch. De gemeente Eindhoven heeft de rechtbank nu in een verweerschrift laten weten dat in haar ogen de bezwarenmakers geen rechtstreeks belang hebben bij het bestreden besluit. Daarom is de gemeente van mening dat het beroepschrift niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Inhoudelijk is de gemeente niet ingegaan op de argumenten van de bewonersverenigingen en de MR. De zaak is op dit moment in behandeling bij de bestuursrechter in Den Bosch. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog onbekend.

9 oktober 2008 - Alternatieve verbindingsweg naar A2 weinig kansrijk
In augustus van dit jaar heeft de projectgroep een oproep gedaan richting gemeente Eindhoven om de aanleg van een busbaan (HOV-lijn) ter hoogte van de Noord-Brabantlaan/Grasdreef voorlopig op te schorten.  Door de aanleg van de busbaan wordt een alternatief voor de gewraakte verbindingsweg naar de A2 feitelijk onmogelijk gemaakt. Wethouder Van Merrienboer had tijdens de commissievergadering van 1 juli 2008 toegezegd om onderzoek te laten doen naar zo'n alternatieve verbindingsweg. Dit om de negatieve milieueffecten op de wijk Grasrijk zo veel mogelijk te beperken. Mede door deze toezegging heeft uiteindelijk een meerderheid van de commissie - die aanvankelijk nogal verdeeld was  - haar voorkeur uitgesproken voor variant Ontvlechting. De gemeente heeft in een reactie laten weten dat zij de werkzaamheden aan de busbaan gewoon voortzet. Volgens verkeerskundigen is het alternatieve tracť geen reŽle optie.

3 september 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Betonmixer kantelt op Meerhovendreef".

2 september 2008 - Ravage op kruispunt Meerhovendreef / Grasdreef
Het onoverzichtelijke kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef blijkt tijdens de recente ANWB campagne 'Kind Verkeersveilig' niet voor niets te zijn uitgeroepen tot de meest onveilige verkeersplek voor kinderen in Nederland. Op het betreffende kruispunt is vanmiddag een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak uit de bocht gevlogen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De gemeenten Eindhoven en Veldhoven zijn van plan het kruispunt rechtstreeks aan te sluiten op de A2.

     
Foto's Gabor Heeres

26 augustus 2008 - Berichtgeving ED
"Regio wacht veel werk aan de weg".

5 augustus 2008 - Forse geluidsbelasting toekomstig Spilcentrum onacceptabel. Bewoners Grasrijk stappen naar rechter
Bewonersverenigingen en de Medezeggenschapsraad van basisschool 't Slingertouw stappen naar de rechter. Zij maken ernstig bezwaar tegen het gemeentelijk besluit om bij het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan van meer dan zes maal de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. Hiermee anticipeert de gemeente op realisatie van de Meerhovendreef als rechtstreekse verbindingsweg naar de A2 (variant Ontvlechting). Het gemeentelijk besluit staat haaks op recente onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat waarin diverse geluidsbeperkende maatregelen worden voorgesteld. Daarom moet het gemeentelijk besluit worden vernietigd, aldus bewonersverenigingen en de medezeggenschapsraad. Dit hebben zij in een beroepschrift kenbaar gemaakt aan de bestuursrechter van de rechtbank in Den Bosch. Ook individuele bewoners in Grasrijk hebben beroep aangetekend. Wanneer de rechter een beslissing neemt, is nog niet bekend.

5 augustus 2008 - Oproep projectgroep: wacht met aanleg busbaan
De projectgroep heeft een oproep gedaan richting gemeente Eindhoven om de aanleg van een busbaan (HOV-lijn) ter hoogte van de Noord-Brabantlaan/Grasdreef voorlopig op te schorten.  Door de aanleg van de busbaan wordt een alternatief voor de gewraakte verbindingsweg naar de A2 feitelijk onmogelijk gemaakt. Wethouder Van Merrienboer had tijdens de commissievergadering van 1 juli 2008 toegezegd om onderzoek te laten doen naar zo'n alternatieve verbindingsweg. Dit om de negatieve milieueffecten op de wijk Grasrijk zo veel mogelijk te beperken. Zie: mededeling, ontwerpbesluit en ruimtelijke onderbouwing gemeente Eindhoven.

5 juli 2008 - Berichtgeving SP
"SP tegen snelweg door Grasrijk".

3 juli 2008 - Gemeente Veldhoven wil financiŽle consequenties van verlate aanleg niet dragen
De gemeente Veldhoven heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat per brief laten weten geen aanleiding te zien om de zogenoemde variant Ontvlechting te heroverwegen. In deze variant wordt voorzien in een rechtstreekse verbindingsweg naar de A2 dwars door de woonwijk Grasrijk. Tevens heeft de gemeente Veldhoven aangegeven dat zij de financiŽle consequenties van een eventuele verlate aanleg niet wil dragen. Onlangs nog heeft de projectgroep aangegeven dat een definitieve keuze voor variant Ontvlechting zal leiden tot een tijdrovende gerechtelijke procedure.

2 juli 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Keuze voor nieuwe aansluiting op A2 via Meerhoven"

1 juli 2008 - Projectgroep krijgt steun van SP, VVD, de Stadspartij, OuderenAppŤl, ChristenUnie en LPF.
De projectgroep dankt bovengenoemde fracties voor hun steun en inzet tijdens de raadscommissievergadering van dinsdag 1 juli.

1 juli 2008 - Raadscommissie MMVP verdeeld over keuze varianten
Op 1 juli 2008 heeft de raadscommissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie (MMVP) van de gemeente Eindhoven haar voorkeur uitgesproken voor variant Ontvlechting. Deze variant voorziet in een rechtstreekse, vierbaans verbindingsweg naar de A2 dwars door het autoluwe deel van de woonwijk Grasrijk. Aanvankelijk was de commissie nogal verdeeld over deze kwestie, maar uiteindelijk werd een meerderheid over de streep geholpen door toezeggingen van wethouder Van Merrienboer (Mobiliteit en Milieu, gemeente Eindhoven). Zo zouden de geldende normen voor geluidshinder en luchtkwaliteit worden gerespecteerd en was er ruimte voor een eventueel alternatief tracť voor de gewraakte verbindingsweg naar de A2. "Per slot van rekening betreft het een regionale weg en geen rijksweg", aldus de wethouder. Opmerkelijk genoeg heeft de gemeente Eindhoven op 16 juni jl. besloten om bij het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk - direct gelegen aan de beoogde verbindingsweg naar de A2 - een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan van meer dan zes maal (8 dB) de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. Ook het alternatieve tracť is volgens verkeerskundigen geen reŽle optie. Zie ook: verslag vergadering commissie MMVP pagina 2 t/m 7.

1 juli 2008 - Zienswijzen raadscommissie MMVP.
Voorafgaand aan de raadscommissievergadering van 1 juli 2008 heeft de gemeente Eindhoven diverse belanghebbenden benaderd om hun zienswijzen kenbaar te maken.

1 juli 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Gemeenten kiezen vandaag variant aansluiting A2".

1 juli 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Meer lawaai bij spilcentrum toegestaan".

27 juni 2008 - Projectgroep in gesprek met burgemeester Rob van Gijzel
In het kader van een reeks informele stadsbezoeken heeft burgemeester Rob van Gijzel op vrijdagmiddag 27 juni een bezoek gebracht aan Meerhoven. Van Gijzel heeft onder andere gesproken met de projectgroep over de recente ontwikkelingen rond de A2.

25 juni 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"'A2-variant toch aanleggen' - Keuze ondernemers gaat in tegen wens van bewoners Grasrijk".

21 juni 2008 - Gemeente besluit tot forse overschrijding geluidsbelasting toekomstig Spilcentrum
Gemeente Eindhoven heeft besloten om bij het toekomstig Spilcentrum in Grasrijk een forse overschrijding van de voorkeursgrenswaarden voor de geluidsbelasting toe te staan. Hiermee anticipeert de gemeente op de realisatie van de Meerhovendreef als rechtstreekse verbindingsweg naar de A2 (variant Ontvlechting). De medezeggenschapsraad van basisschool 't Slingertouw en bewonersverenigingen hebben onlangs nog ernstige bezwaren geuit. Temeer omdat de locatie voor het nieuwe Spilcentrum twee jaar geleden in het autoluwe deel van de wijk is gepland. De vaststelling van de hogere geluidsbelasting en het bijbehorende besluit zijn vandaag kenbaar gemaakt aan alle betrokkenen die in april hebben gereageerd op het ontwerpbesluit (zie: reactie bewonersverenigingen en reactie Medezeggenschapsraad).

21 juni 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"'Actiebereidheid onder bewoners Grasrijk groot' - 'Geen A2 door Grasrijk' naar rechter bij keus van weg door wijk".

20 juni 2008 - Projectgroep eist rectificatie van gemeente Eindhoven
Deze week heeft de gemeente Eindhoven bewoners in een Wijkinfo geÔnformeerd over de besluitvorming rond de vernieuwing van de Randweg Eindhoven. De projectgroep constateert dat de informatie in deze Wijkinfo op een tweetal belangrijke punten onjuist is en bewoners op het verkeerde been zet. Zo wordt beweerd dat de Minister van Verkeer en Waterstaat op verzoek van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven heeft besloten om variant Ontvlechting te realiseren. De projectgroep begrijpt dat deze uitspraak op ambtelijk niveau de wens van de gedachte is, maar vooralsnog heeft de Minister alleen besloten om de haalbaarheid van dit plan te laten onderzoeken. Daarnaast wordt in de Wijkinfo beweerd dat bij variant Ontvlechting grote verkeersstromen worden verspreid over meerdere routes waardoor de verkeersdruk per route afneemt. Ook hier is helaas sprake van een onjuiste weergave van de feiten. Zo laten voorlopige resultaten van Rijkswaterstaat zien dat bijvoorbeeld de verkeersdruk in de wijk Grasrijk op de beoogde verbindingsweg naar de A2 juist fors toeneemt. De onjuiste informatie is tevens gecommuniceerd via een persbericht en een uitnodiging van de gemeente Eindhoven. De projectgroep heeft wethouder Van Merrienboer (Verkeer en Milieu) verzocht om bovengenoemde onjuistheden te rectificeren.

19 juni 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Tijd dringt voor keuze A2".

19 juni 2008 - Gemeente Veldhoven brengt minister nog voor de zomer advies uit
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven heeft besloten nog voor de zomer een definitief standpunt in te nemen met betrekking tot de A2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan. Tevens brengt zij voor de zomer een advies uit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Voordat het College een definitief standpunt inneemt, wil zij vertegenwoordigers van een aantal Veldhovense wijkplatforums en belangengroeperingen informeren over de voorlopige resultaten van het verkeers- en milieuonderzoek. Het College heeft de leden van de raad hiervan op de hoogte gesteld via een raadsinformatiebrief.

17 juni 2008 - Gemeente Eindhoven maakt op 1 juli voorkeur kenbaar aan minister
De gemeente Eindhoven heeft bewoners via een Wijkinfo geÔnformeerd over de besluitvorming rond de beoogde nieuwe aansluitingen op de A2.  Op 1 juli zal de gemeente haar voorkeur bepalen en kenbaar maken aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Voordat deze voorkeur definitief wordt bepaald, stelt de gemeente Eindhoven de vertegenwoordigers van belangengroeperingen in de gelegenheid om hun mening te geven.

17 juni 2008 - Persbericht gemeente Eindhoven
"Ontvlechtings- of DUO-variant - Tussentijdse voorkeur voor aansluiting op A2".

17 juni 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Tilburgseweg kan niet weg, wel aanpassingen in najaar".

4 juni 2008 -  Projectgroep ernstige twijfels over objectiviteit gemeente Eindhoven
Op 1 juli zal de gemeente haar voorkeur bepalen en kenbaar maken aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Voordat deze voorkeur definitief wordt bepaald, stelt de gemeente Eindhoven vertegenwoordigers van belangengroeperingen in de gelegenheid om hun mening te geven. De gemeente heeft hiertoe een uitnodiging verspreid onder belangengroeperingen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 juni aanstaande. Aangezien variant Ontvlechting nog steeds de ambtelijke voorkeur heeft van de gemeente Eindhoven, heeft de projectgroep de gemeente opgeroepen om de presentatie en communicatie van de onderzoeksresultaten te laten verzorgen door een onafhankelijke instantie, zoals Rijkswaterstaat. Tevens heeft de projectgroep de gemeente Eindhoven erop gewezen dat de informatieverstrekking richting bewonersorganisaties op een tweetal belangrijke punten onjuist is. Zo wordt in de uitnodiging gesuggereerd dat variant Ontvlechting al een voldongen feit is. Daarnaast wordt in de uitnodiging ten onrechte beweerd dat bij variant Ontvlechting grote verkeersstromen worden verspreid over meerdere routes waardoor de verkeersdruk per route afneemt. De projectgroep eist rectificatie van deze onjuistheden. De gemeente Eindhoven heeft op 4 juni 2008 tijdens een bewonersoverleg laten weten niet te willen ingaan op het verzoek van de projectgroep. Wethouder Fiers beloofde een eerlijk proces.

21 mei 2008 - Informatieavond voor vertegenwoordigers van belangengroeperingen
Op 1 juli zal de gemeente haar voorkeur bepalen en kenbaar maken aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Voordat deze voorkeur definitief wordt bepaald, stelt de gemeente Eindhoven vertegenwoordigers van belangengroeperingen in de gelegenheid om hun mening te geven. De gemeente heeft hiertoe een uitnodiging verspreid onder belangengroeperingen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 juni aanstaande.

26 april 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Vrees voor drukte langs Spilcentrum".

25 april 2008 - Ernstige bezwaren tegen hogere geluidsbelasting toekomstig Spilcentrum
De Medezeggenschapsraad van basisschool 't Slingertouw en bewonersverenigingen maken ernstig bezwaar tegen het gemeentelijk voorstel om bij het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk een forse geluidsbelasting toe te staan. Dit hebben de MR en de bewonersverenigingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Tevens zijn de gemeenteraad en het college van B&W op de hoogte gesteld. Zie: reactie bewonersverenigingen en reactie Medezeggenschapsraad.

22 april 2008 - Raadsvragen naar aanleiding van hogere geluidsbelasting toekomstig Spilcentrum
Tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Eindhoven van 22 april 2008 zijn vragen gesteld naar aanleiding van het voorgenomen besluit om bij het toekomstig Spilcentrum een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan. Bekijk de uitzending van de raadsvergadering van 22 april 2008. Zie ook: verslag raadsvergadering 22 april 2008  pagina 13 t/m 15.

17 april 2008 - Ontwerpbesluit geluidsbelasting toekomstig Spilcentrum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven zijn van plan om bij het toekomstige Spilcentrum in Grasrijk een forse overschrijding van de geluidbelasting toe te staan. Bewonersverenigingen hebben dit uit het regionale weekblad Groot Eindhoven mogen vernemen. De locatie voor het nieuwe Spilcentrum werd twee jaar geleden mede gekozen op basis van de oorspronkelijke, autoluwe opzet van de wijk. In het voorgenomen besluit en het onderliggend akoestisch onderzoek anticiperen burgemeester en wethouders op de realisatie van de Meerhovendreef als rechtstreekse verbindingsweg naar de A2 (variant Ontvlechting).

12 maart 2008 - Informatiecentrum Randweg Eindhoven belooft betere communicatie
Naar aanleiding van een recente oproep van de projectgroep heeft het Informatiecentrum Randweg Eindhoven schriftelijk toegezegd beide varianten duidelijk naar bezoekers en bewoners te communiceren.

10 maart 2008 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Aspirant bewoners Meerhoven op het verkeerde been gezet".

18 februari 2008 - Oproep: communicatie richting toekomstige bewoners drastisch verbeteren
De projectgroep doet een dringend beroep op wethouder Fiers (Wonen en Ruimte, gemeente Eindhoven) om de communicatie richting toekomstige bewoners van de woonwijk Grasrijk drastisch te verbeteren. Nog steeds worden bezoekers van het Informatiecentrum Meerhoven niet actief geÔnformeerd over het omstreden plan om al het verkeer van afrit 31 van de A2 rechtstreeks door Grasrijk te leiden, direct langs het toekomstige Spilcentrum. De projectgroep pleit voor openheid van zaken. Ook het Informatiecentrum Randweg Eindhoven heeft een verzoek ontvangen om beide varianten duidelijk en actief naar bezoekers te communiceren.

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'