Nieuws 2009

14 oktober 2009 - Inspraakprocedure MER/OTB binnenkort van start
De besluitvorming rond de beoogde A2-aansluiting in Grasrijk gaat binnenkort de volgende fase in. Zie: nieuwsbrief Rijkswaterstaat.

11 september 2009 - Gemeente krijgt tik op de vingers
Op 11 september 2009 heeft de gemeente Eindhoven toch nog een gerechtelijke tik op de vingers gekregen. Direct omwonenden van het beoogde Spilcentrum hadden eerder dit jaar een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Den Bosch omdat de gemeente volgens hen te weinig maatregelen had genomen om de parkeeroverlast in de nieuwe situatie te voorkomen. De rechtbank heeft de direct omwonenden op dit punt in het gelijk gesteld. De gemeente moet haar huiswerk nu gedeeltelijk opnieuw doen. Hierdoor is de bouw van het Spilcentrum met minimaal een half jaar uitgesteld. Zie ook ons dossier Spilcentrum.

1 juli 2009 - Raad van State: bewoners geen direct belang bij hogere geluidsbelasting Spilcentrum
De Raad van State blijft bij haar eerdere uitspraak dat de Grasrijkse bewonersverenigingen geen rechtstreeks belang hebben bij het gemeentelijk besluit om bij het nieuwe Spilcentrum een forse verhoging van de geluidsbelasting toe te staan. Niet ouders en kinderen, maar alleen de exploitant van het nieuwe Spilcentrum mag in dit geval als direct belanghebbende worden aangemerkt. Dit heeft de Raad van State vandaag bepaald in haar uitspraak als antwoord op het verzetschrift en de mondelinge toelichting van de bewonersverenigingen. De bewonersverenigingen hadden in februari dit jaar verzet aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank. Ook toen bepaalde de rechtbank dat ouders en kinderen geen rechtstreeks belang hebben bij het nieuwe Spilcentrum. Opmerkelijk genoeg heeft de rechtbank in Den Bosch in een soortgelijke zaak bepaald dat ouders en kinderen weldegelijk een rechtstreeks belang hebben. De Raad van State heeft wel toegeven dat haar oorspronkelijke uitspraak was gebaseerd op onjuiste feiten. Daarom krijgen de bewonersverenigingen in Grasrijk de griffierechten teruggestort. Desondanks doet dat niets af aan het resultaat. Doordat het verzet van de Grasrijkse belangenbehartigers ongegrond is verklaard, blijft de feitelijke vraag - of het gemeentelijk besluit tot forse verhoging van de geluidsbelasting terecht is - voor wat de rechtspraak betreft onbeantwoord. Hoger beroep is immers niet meer mogelijk. Het gemeentelijk besluit blijft echter omstreden. Zie ook ons dossier Spilcentrum.

11 juni 2009 - Raad van State hoort Grasrijk
Op 11 juni 2009 zijn de Grasrijkse bewonersverenigingen gehoord door de Raad van State. Dit in verband met hun verzet tegen de gerechtelijke uitspraak van 19 januari 2009 over de verhoging van de geluidsbelasting rond het nieuw te bouwen Spilcentrum. De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de bewonersverenigingen geen rechtstreeks belang hebben bij het gemeentelijk besluit om bij het nieuwe Spilcentrum een forse verhoging van de geluidsbelasting toe te staan. Daardoor werd het beroepschrift van de Grasrijkse belangenbehartigers niet-ontvankelijk verklaard. Tijdens de zitting van donderdag 11 juni erkende de rechter dat de motivatie van de uitspraak van januari is gebaseerd op onjuiste feiten. Zo had de rechtbank het toekomstig Spilcentrum ten onrechte aangezien voor een woning. De bewonersverenigingen hebben in Den Haag benadrukt dat een Spilcentrum een geheel andere gebruiksfunctie heeft dan een woning en dat zij de toekomstige gebruikers - met name kinderen - vertegenwoordigen omdat hun wettelijk vertegenwoordigers (ouders, voogd, etc.) lid zijn van de betreffende verenigingen. De bewonersverenigingen zijn dan ook van mening dat zij wel degelijk een direct belang hebben bij het omstreden besluit van de gemeente Eindhoven. Tevens hebben de verenigingen de rechter gewezen op een soortgelijke zaak waarbij de rechtbank in Den Bosch bewoners in Helmond (Brandevoort) in het gelijk heeft gesteld wat betreft hun eis dat een nieuwe school niet te dicht op bestaande hoogspanningsmasten mag staan in verband met de gezondheidsrisico's voor hun kinderen. Uitspraak volgt binnen twee weken. Zie ook ons dossier Spilcentrum.

28 februari 2009 - Grasrijk in verzet tegen uitspraak Raad van State
Bewonersverenigingen in Grasrijk hebben de kwestie rond het nieuwe Spilcentrum opnieuw aanhangig gemaakt bij de Raad van State. De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de verenigingen geen rechtstreeks belang hebben bij het omstreden besluit om bij het nieuwe Spilcentrum een forse verhoging van de geluidsbelasting toe te staan. Daardoor werd het beroepschrift van de Grasrijkse belangenbehartigers niet-ontvankelijk verklaard. De bewonersverenigingen zijn echter van mening dat de onderbouwing van de uitspraak niet deugt en dat hun belangen weldegelijk rechtstreeks betrokken zijn bij het gemeentelijk besluit. Dit hebben zij in een verzetschrift kenbaar gemaakt bij de rechtbank. Als de rechtbank het verzet gegrond verklaart, dan zal het beroep van de verenigingen een later tijdstip alsnog worden behandeld. Meer informatie in ons dossier Spilcentrum.

17 februari 2009 - College spreekt zichzelf tegen: tóch stil asfalt
De gemeente Eindhoven gaat toch geluidsarm asfalt aanbrengen op de beoogde vierbaans verbindingsweg naar de A2. Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders gemeld in een schriftelijk reactie op vragen van de SP. Eerder nog beweerde het College dat geluidsarm asfalt ongewenst was. Het stille asfalt zou "onvoldoende doeltreffend" zijn. Bovendien zou het asfalt te snel slijten. Mede daarom heeft de gemeente op 11 juni 2008 toestemming gegeven om bij het nieuwe Spilcentrum flink meer verkeerslawaai toe te staan dan wettelijk wordt aanbevolen. Dit ondanks adviezen van Rijkswaterstaat en oproepen van bewoners om wel geluidsarm asfalt aan te brengen. Acht maanden later is het College opeens minder vies van geluidsarm asfalt. Opmerkelijk genoeg houdt het College nog wel vast aan het besluit van 11 juni 2008.

24 januari 2009 - Raad van State: beroepschrift geluidsbelasting Spilcentrum niet-ontvankelijk
De Raad van State heeft op 19 januari 2009 uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen het besluit van de gemeente Eindhoven om bij het nieuwe Spilcentrum een forse overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan. De rechtszaak was in augustus 2008 aangespannen door bewonersverenigingen in Grasrijk en de MR van basisschool 't Slingertouw. De rechter geeft gemeente Eindhoven vooralsnog gelijk in haar verweer dat de bezwarenmakers geen direct belang hebben. Inhoudelijk is de rechtbank niet ingegaan op de argumenten van de bewonersverenigingen en de MR. De rechtbank is van mening dat alleen de (toekomstig) eigenaar of gebruikers van het gebouw een direct belang hebben. Het beroepschrift van de bewonersverenigingen en de MR is daarom niet-ontvankelijk verklaard.  Een opmerkelijke uitspraak: veel bewoners van Grasrijk (kinderen, ouders) en leerkrachten zijn immers ook toekomstige gebruikers van het Spilcentrum. Bovendien verwijst de rechter naar nieuw te bouwen woningen aan een bestaande weg. Een Spilcentrum is echter iets anders dan een woning en naar de bestaande weg is het momenteel nog goed zoeken. De rechtbank heeft haar uitspraak gedaan zonder hoorzitting. De MR en de bewonersverenigingen overwegen om in beroep te gaan, waarbij zij ook een mondelinge toelichting kunnen geven. Meer informatie in ons dossier Spilcentrum.

17 januari 2009 - SP-raadslid Bernard Gerard stelt opnieuw kritische vragen
De SP heeft opnieuw kritische vragen gesteld aan het college van B&W. Ditmaal over het bedrijventerrein Landforum Oost dat direct nabij de beoogde A2-aansluiting in Grasrijk is gepland (zie ook de berichtgeving op de SP site). Een rechtstreekse A2-aansluiting komt de exploitatie van het bedrijventerrein uiteraard ten goede. Nog een reden voor de gemeente Eindhoven om hardnekkig vast te blijven houden aan een drukke, vierbaansweg dwars door onze autoluwe woonwijk. Het 'nacht collage' op pagina 12 van de door gemeente beschikbaar gestelde impressie is weinig verhullend. De rest van de wijk heeft het nakijken.

5 januari 2009 - Weinig bevredigende antwoorden op vragen SP
De SP heeft antwoorden gekregen op vragen over de beoogde A2-aansluiting in Grasrijk. De projectgroep vindt de antwoorden allerminst bevredigend en heeft de SP op de hoogte gebracht van haar commentaar.

2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'