Nieuws 2010

1 juli 2010 - Reacties op beoogde N2 aansluitingen openbaar gemaakt
Rijkswaterstaat heeft onlangs alle 64 reacties op het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord Brabantlaan bekendgemaakt. De reacties zijn via deze site (zie rubriek Zienswijzen) of via www.centrumpp.nl te downloaden.

1 juni 2010 - 64 reacties op plan aansluitingen A2/N2 Randweg Eindhoven
De inspraaktermijn voor het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan is afgesloten. Van 11 maart tot en met 21 april 2010 kon iedereen reageren op de plannen. Tijdens de inspraaktermijn zijn 64 inspraakreacties ontvangen. De meeste reacties komen van omwonenden. Ook heeft een aantal (wijk)organisaties gereageerd. In de meeste inspraakreacties staan geluidshinder, verkeer en/of luchtkwaliteit centraal. Nu worden alle inspraakreacties gebundeld en voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Mede op basis van de inspraakreacties stelt de Minister in de tweede helft van 2010 het Tracébesluit vast. Tegen dit Tracébesluit is te zijner tijd beroep mogelijk bij de Raad van State. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze op het OTB/MER N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord Brabantlaan naar voren hebben gebracht kunnen dit doen. Tegelijk met het Tracébesluit zal het antwoord op de inspraakreacties ter inzage worden gelegd. De complete bundel met de ruim 64 inspraakreacties, die onlangs op het OTB/MER zijn binnengekomen, verschijnt binnenkort op www.centrumpp.nl.

22 april 2010 - Hartelijk dank voor uw steun!
Op woensdag 21 april is de officiële inspraaktermijn voor de plannen rond de beoogde aanpassingen aan de A2/N2 verstreken. De projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ heeft in korte tijd ruim 1000 machtigingen verzameld en een formele zienswijze ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat. De projectgroep heeft ook stevig gelobbyd om de A2-kwestie op de agenda van de gemeenteraad van Eindhoven te krijgen. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is aan de raad gevraagd zich uit te spreken tegen de beoogde aftakking van de A2/N2 Randweg Eindhoven dwars door Grasrijk. Een meerderheid van de raad blijft echter bij het eerder gefomuleerde standpunt. Hoewel veel bewoners op een andere uitslag hadden gehoopt, blijft 'Géén A2 door Grasrijk' zich inzetten voor een alternatieve oplossing en richt zich nu op de formele procedure. Uiteindelijk beslist de Minister. Mocht die beslissing ongunstig uitvallen, dan stapt de projectgroep naar de rechter. Wordt vervolgd!

22 april 2010 - Zienswijze ‘Géén A2 door Grasrijk’
Zienswijze projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’
Bijlage 2 Probleemverkenning Meerhoven
Bijlage 3 Visiedocument Meerhoven
Bijlage 4 Planopzet Grasrijk december 2002
Bijlage 5 Advies geluidsimplicatie OTB-MER Meerhovendreef Eindhoven

22 april 2010 - Berichtgeving SP
"Raad kiest voor Ontvlechtingsvariant"

21 april 2010 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Meerhoven krijgt toch N2-aansluiting"

20 april 2010 - Raad kiest voor Ontvlechtingsvariant
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is aan de raad gevraagd zich uit te spreken tegen de beoogde aftakking van de A2/N2 Randweg Eindhoven dwars door Grasrijk (variant Ontvlechting). De (beoogde) coalitiepartijen (PvdA, VVD, D66 en GroenLinks) alsmede oud-coalitiepartner CDA bleven echter bij het eerder geformuleerde collegestandpunt. Opmerkelijk was de opstelling van de VVD die in juli 2008 nog voorstander was van de Duovariant omdat de Ontvlechtingsvariant de inwoners van Grasrijk te veel belast. Indiener van het voorstel, de SP, kreeg wel steun van Leefbaar Eindhoven, OuderenAppèl, LPF en TON. Hoewel veel bewoners op een andere uitslag hadden gehoopt, blijft 'Géén A2 door Grasrijk' zich inzetten voor een alternatieve oplossing en richt zich nu op de formele procedure. Uiteindelijk beslist de Minister.

19 april 2010 - Projectgroep reageert op raadsinformatiebrief College
Hoewel de projectgroep formeel niet is geinformeerd over de de brief die het College onlangs de raad heeft toegestuurd, ziet zij zich genoodzaakt om op die brief te reageren omdat zij hierin expliciet wordt benoemd en de argumenten van de projectgroep rechtstreeks door het College in twijfel worden getrokken. Dit heeft de projectgroep de Raad en het College vanochtend per brief laten weten. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de cijfers die het College hanteert kloppen simpelweg niet. Dat blijkt uit de onderliggende stukken, aldus de projectgroep.

17 april 2010 - College trekt argumenten projectgroep en SKPO in twijfel
Naar aanleiding van de inspraakreacties van de projectgroep en SKPO tijdens de raadscommissievergadering van 13 april 2010, heeft het College de Raad een uitvoerige brief met bijlagen (bijlage 1 en bijlage 2) gestuurd. Het College stelt in haar brief dat welke variant men ook kiest, de verkeersintensiteiten op de Meerhovendreef-Oost in de toekomst altijd hoog zullen zijn. Dit doet volgens het College echter niets af aan het autoluwe karakter van de wijk zelf. Tevens stelt het College dat tijdens de raadscommissievergadering van 13 april 2010 een onjuist beeld is ontstaan dat met het realiseren van variant Duo of in het Nulalternatief (de referentiesituatie) de Meerhovendreef-Oost een autoluw karakter zou krijgen. Tot slot waarschuwt het College dat de gemeente Veldhoven geen zienswijze zal indienen. Het aannemen van een motie om als gemeente Eindhoven een zienswijze in te dienen waarbij variant Duo wordt voorgesteld, terwijl de gemeente Veldhoven net aan het Ministerie heeft bericht geen zienswijze in te dienen, kan er volgens het College toe leiden dat teruggegrepen wordt op het Tracébesluit uit 2003 waarbij geen van beide varianten (variant Duo of variant Ontvlechting) wordt gerealiseerd en wel de Hurksestraat wordt afgesloten.

17 april 2010 - Berichtgeving NRC Handelsblad
"Straks met de auto dwars door de vinexwijk de rondweg op"

15 april 2010 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Spilcentrum per ongeluk aan fijnstofweg" (zie ook situatieschets)
Commentaar: "Buikpijn"

13 april 2010 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"SP stelt nieuwe aansluiting op N2 in raad ter discussie"

13 april 2010 - Projectgroep houdt pleidooi voor raadscommissie Verkeer
De projectgroep heeft tijdens de vergadering van de raadscommissie Verkeer (MMVP) een pleidooi gehouden voor het autoluw houden van de wijk. Directe aanleiding zijn de onlangs gepubliceerde resultaten van het evaluatieonderzoek naar de verkeerssituatie in Meerhoven en Flightforum. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het autoluwe concept van Meerhoven overeind moet blijven. Een rechtstreekse aftakking van de A2/N2 door Grasrijk past volgens de projectgroep niet binnen de visie van de verkeersevaluatie en schept daardoor onnodige randvoorwaarden voor toekomstige oplossingen. De projectgroep roept de Raad op om zich tijdens de komende Raadsvergadering haar voorkeur voor het alternatief, variant Duo, uit te spreken en deze voorkeur via een zienswijze bij de Minister van Verkeer en Waterstaat kenbaar te maken. Ook een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (SKPO) hield een pleidooi waarin de commissie duidelijk werd gemaakt dat een afslag van een snelweg niet in een woonwijk past en zeker niet pal langs een spilcentrum met zo'n 1000 kinderen. De raadscommissie toonde belangstelling voor een actuele motie van de SP waarin zij steun vraagt voor het indienen van een zienswijze. Het College liet weten geen aanleiding te zien om terug te komen op haar eerdere standpunt. Bovendien zou Den Haag vreemd opkijken als de gemeente Eindhoven "vijf voor twaalf" van gedachten zou veranderen en alsnog voor haar voorkeur voor variant Duo zou uitspreken.

31 maart 2010 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Twijfels over aansluiting Meerenakkerweg op N2"

6 maart 2010 - Startsein voor inspraakprocedure aansluitingen A2/N2 Randweg Eindhoven
De ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM hebben goedkeuring verleend aan het vervolgtraject voor de beoogde aanpassingen aan de A2/N2 Randweg Eindhoven. Het plan omvat een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Meerenakkerweg (Veldhoven) en een wijziging van de bestaande aansluiting ter hoogte van de Noord-Brabantlaan. Het laatste houdt in dat de bestaande op- en afritten van de Noord-Brabantlaan worden ontkoppeld en rechtstreeks worden aangesloten op de Meerhovendreef in de woonwijk Grasrijk. Voor de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg en de aanpassingen van de aansluiting Noord-Brabantlaan zijn een Milieueffectenrapport (MER) en een Ontwerp Tracébesluit (OTB) opgesteld. Deze liggen vanaf 11 maart aanstaande ter inzage op diverse locaties gedurende een periode van zes weken. Beide documenten zijn dan ook via deze site te downloaden. Tijdens de inspraakperiode blijft 'Geen A2 door Grasrijk' zich inzetten voor de al eerder aangedragen alternatieve oplossing. Hierbij blijft, naast de nieuwe aansluiting ter hoogte van de Meerenakkerweg, de huidige aansluiting op de Noord-Brabantlaan gehandhaafd. Deze variant is ook meegenomen in het MER, maar vooralsnog gaat de politieke voorkeur hier niet naar uit. Tijdens de inspraakperiode organiseert Rijkswaterstaat twee informatieavonden.
Voor meer informatie zie www.rijkswaterstaat.nl/meerenakkerweg en www.centrumpp.nl.

25 januari 2010 - Inspraakprocedure MER/OTB vertraagd
De besluitvorming rond de beoogde A2-aansluiting in Grasrijk is vertraagd. Houd deze site in de gaten voor het laatste nieuws. Zie ook onze rubriek Vervolgacties.

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'