Nieuws 2011

13 oktober 2011 - Uitspraak Raad van State in N2-kwestie
De Raad van State heeft het Tracebesluit N2 Meerenakkerweg / Noord-Brabantlaan goedgekeurd. Alle bezwaren van omwonenden zijn afgewezen. Volgens de Raad van State hoeven omwonenden niet te vrezen voor onaanvaardbare verkeers- en geluidoverlast. Dat staat in de uitspraak die de Raad van State op 12 oktober bekend heeft gemaakt. Zie ook berichtgeving in de media (hieronder).

13 okotober 2011 - Berichtgeving Studio040
"Toch aansluiting N2 op Meerhoven" (videofragment)

13 oktober 2011 - Berichtgeving Studio040
"Toch aansluiting N2 op Meerhoven"

13 oktober 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Groen licht nieuwe op- en afritten N2"

13 oktober 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Ook geen gehoor voor bezwaren McDonald's"

31 augustus 2011 - Raad van State buigt zich over N2-kwestie
Op 23 augustus 2011 heeft buurtvereniging Grashoek haar bezwaren tegen het Tracebesluit N2 Meerenakkerweg / Noord-Brabantlaan toegelicht bij de Raad van State. Dat deed zij mede namens de projectgroep 'Geen A2 door Grasrijk', belangenvereniging Grasrijk-Oost en 1116 individuele bewoners. Ook andere partijen werden gehoord waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Eindhoven, McDonald’s Nederland BV en belangenvereniging Poot van Metz. De twee laatstgenoemde partijen hebben tevens bezwaar tegen het tracebesluit.

Namens de Raad van State voerde oud-minister Deetman de inhoudelijke discussie. Tijdens de ruim twee uur durende zitting kwamen diverse punten aan bod die buurtvereniging Grashoek eerder in haar beroepschrift aan de orde had gesteld. Deetman benadrukte bij aanvang van de zitting dat de Raad van State alleen kan beoordelen of een overheidsbesluit rechtmatig is. Bezwaarmakers moeten dan ook kunnen aantonen dat de keuze van de minster in het Tracebesluit ‘redelijke gronden ontbeert’. Het is dus niet voldoende alleen te wijzen op andere, aanvaardbare oplossingen. Ruben Trieling, woordvoerder van Buurtvereniging Grashoek, benadrukte dat de Grasrijkse bezwaarmakers zich daarvan bewust zijn, maar dat zij kunnen aantonen dat het tracebesluit genomen is op basis van onjuiste uitgangspunten en onvolledig onderzoek. Hierdoor is er sprake van een onzorgvuldige en onjuiste afweging tussen de diverse oplossingen.

De Raad van State was met name geinteresseerd in het verkeers- en milieuonderzoek dat de basis vormt van het tracebesluit. Zo werd Rijkswaterstaat gevraagd waarom de plannen voor zowel de N2-aansluiting Airport-Noord als de A67-aansluiting Veldhoven niet in het onderzoek zijn meegenomen. Beide aansluitingen kunnen immers van grote invloed zijn op de gehanteerde verkeersprognoses. Tevens vroeg de rechtbank zich af waarom de gemeente Eindhoven blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat alle beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, zoals rond woningbouw, kantoren en bedrijven, in 2020 zijn gerealiseerd. Uit de onderliggende stukken blijkt immers dat met de realisatie van bijvoorbeeld bedrijventerrein Landforum Oost niet eerder dan in 2021 wordt begonnen.

Een belangrijk discussiepunt vormde de referentiesituatie zijnde de situatie in het toetsjaar 2020, waarbij de oorspronkelijk opzet van Grasrijk en omgeving wordt gehandhaafd. Opvallend is dat de gemeente Eindhoven binnen deze referentiesituatie bedrijventerrein Landforum Oost ontsluit via de Meerhovendreef en niet via de Noord-Brabantlaan, zoals neergelegd in de oorspronkelijke opzet. Buurtvereniging Grashoek voerde dan ook aan dat de gemeente Eindhoven in de bewuste referentiesituatie veel te hoge verkeersintensiteiten hanteert. Hierdoor zijn de nadelige gevolgen van de beoogde N2-aansluiting in Grasrijk nauwelijks zichtbaar. De buurtvereniging maakte de bestuursrechter attent op het opmerkelijke feit dat dan tijdens de ochtendspits meer verkeer de wijk in- dan uitrijdt en omgekeerd in de avondspits.

Verder merkte buurtvereniging Grashoek op dat een belangrijke randvoorwaarde bij aanvang van het project was dat de nieuwe N2-aansluitingen gelijktijdig met de realisatie van de verbreding van de Randweg Eindhoven gerealiseerd moesten worden. De verbreding is inmiddels al gerealiseerd en dit uitgangspunt is daarmee een gepasseerd station. De daarmee samenhangende meerkosten voor de gemeenschap zijn volgens de Grasrijkers tot nu toe onderbelicht gebleven. Tot slot merkte de vereniging op dat onderzoeken naar andere oplossingen niet zijn uitgevoerd terwijl deze in het verleden wel zijn toegezegd door de voormalige minister van Verkeer en Waterstaat. Hierdoor is volgens de vereniging sprake van onzorgvuldige en onjuiste besluitvorming.

Ook andere bezwaarmakers werden gehoord. Een woordvoerder van McDonald’s Nederland BV lichtte toe dat het restaurant in de toekomstige situatie niet meer rechtstreeks toegankelijk is vanaf de Noord-Brabantlaan. Dit leidt tot een geschatte daling van 15% in de omzet- en winstderving, hetgeen mogelijk tot sluiting van het restaurant zal leiden. Onderhandelingen tussen McDonald’s en de gemeente Eindhoven hadden nog geen bevredigend resultaat opgeleverd. Belangenvereniging Poot van Metz ten slotte voorziet een enorme toename van vrachtverkeer rond de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg en pleit voor plaatsing van hogere geluidswerende schermen.

Het tracebesluit valt onder de onlangs ingevoerde Crisis- en herstelwet. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om besluitvormingsprocedures te versnellen en te vereenvoudigen. Deetman zegde toe dat de rechtbank ernaar streeft om binnen de wettelijke termijn van zes weken een uitspraak te doen. Maar gelet op de complexiteit van de zaak en de vereiste zorgvuldigheid zou het volgens hem ook wel eens 12 weken kunnen duren.

24 augustus 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Omwonenden vrezen nieuwe afritten"

23 augustus 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Grasrijkers naar Raad van State"

16 augustus 2011 - 'Géén A2 door Grasrijk' op 23 augustus naar Raad van State
Op 23 augustus aanstaande wordt de kwestie 'Géén A2 door Grasrijk' behandeld tijdens een openbare zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting vindt plaats in Den Haag, Kneuterdijk 22, en begint om 10.00 uur. De zaak wordt versneld behandeld omdat de Crisis en Herstelwet van kracht is. De rechterlijke uitspraak volgt zo spoedig mogelijk na de zitting. Uw financiële steun is nog steeds van harte welkom!

27 juni 2011 - Steun de projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'!
De projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ heeft in april een rechtszaak aangespannen tegen het besluit van de minister om de Meerhovendreef rechtstreeks aan te sluiten op de N2. Een rechtzaak brengt hoge kosten met zich mee voor juridische bijstand en deskundig advies. Deze kosten kunnen niet alleen door ons worden gedragen, temeer omdat we in het verleden al veel kosten hebben gemaakt. Daarom willen wij u vragen ons financieel te steunen. Ieder bedrag is welkom! Lees verder...

6 april 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Grashoek naar Raad van State wegens aansluiting Randweg"

6 april 2011 - Berichtgeving Studio040
"Meerhoven wil geen aansluiting op de N2"
(tv-fragment / radiofragment)

5 april 2011 - Berichtgeving Studio040
"Meerhoven verzet zich tegen aansluiting N2"

5 april 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Meerhovenaren naar Raad van State"

4 april 2011 - Projectgroep naar Raad van State
De projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' heeft een rechtszaak aangespannen tegen het besluit van de minister om de Meerhovendreef rechtstreeks aan te sluiten op rijksweg N2. Hiertoe heeft de projectgroep een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Het beroepschrift is mede ingediend door Buurtvereniging Grashoek, Belangenvereniging Grasrijk-Oost en 1116 individuele bewoners. De projectgroep is van mening dat de door haar aangedragen alternatieve oplossing (nieuwe aansluiting ter hoogte van de Meerenakkerweg en handhaving huidige aansluiting op de Noord-Brabantlaan) op onjuiste gronden terzijde is gelegd. Tevens vindt de projectgroep het onacceptabel dat de gevolgen voor de woonwijk Grasrijk niet in de besluitvorming zijn meegenomen. Daarom heeft zij de Raad van State verzocht om het besluit te vernietigen. Wanneer de zaak voorkomt is nog onbekend.

21 februari 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"In 2012 start bouw aansluiting op N2"


18 februari 2011 - Tracébesluit N2 aansluitingen bekendgemaakt: projectgroep stapt naar rechter
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 januari 2011 het Tracébesluit vastgesteld voor het project N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan. Het Tracébesluit ligt vanaf 22 februari 2011 ter inzage op verschillende locaties in de regio. Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die hun zienswijze bij het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan naar voren hebben gebracht, van 23 februari tot en met 5 april 2011 beroep instellen tegen het Tracébesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het Tracébesluit omvat de realisatie van een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Meerenakkerweg (Veldhoven) en een wijziging van de bestaande aansluiting ter hoogte van de Noord-Brabantlaan. Het laatste houdt in dat de bestaande op- en afritten van de Noord-Brabantlaan worden ontkoppeld en rechtstreeks worden aangesloten op de (nog te realiseren) Meerhovendreef in de woonwijk Grasrijk. De projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' zal, mede namens alle bewoners die de projectgroep hebben gemachtigd, beroep instellen bij de Raad van State. De projectgroep is van mening dat de door haar aangedragen alternatieve oplossing (nieuwe aansluiting ter hoogte van de Meerenakkerweg en handhaving huidige aansluiting op de Noord-Brabantlaan) op onjuiste gronden terzijde is gelegd. Tevens vindt de projectgroep het onacceptabel dat gevolgen voor de woonwijk Grasrijk niet in de besluitvorming zijn meegenomen. Zowel het Tracébesluit als de bekendmaking zijn te raadplagen via de site van het Centrum Publieksparticipatie.

22 februari 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Nieuwe aansluitingen N2"

3 februari 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Aansluiting op N2: 4,2 miljoen"

2 februari 2011 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Tracébesluit aansluiting N2 vastgesteld"

28 januari 2011 - Ministerie en gemeenten sluiten akkoord over uitvoering Ontvlechtingsvariant
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil op korte termijn het Tracébesluit nemen ten behoeve van het kunnen realiseren van de Ontvlechtingsvariant. Hierop vooruitlopend hebben het ministerie en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven een overeenkomst opgesteld waarin nadere afspraken over de uitvoering van het Tracébesluit zijn vastgelegd waaronder de financiering. Dat staat in een raadsinformatiebrief die op 28 januari 2011 is verstuurd naar de gemeenteraad. In de overeenkomst

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'